What does great look like?

Våra uppdrag börjar med Insight, för att skapa insikt och förståelse för våra kunders nuläge och framtida mål. Vi kartlägger din organisation och identifierar ditt komptensgap så vi kan hjälpa dig att utvecklas i önskad riktning. Vi levererar effektiva och innovativa lösningar som fyller kompetensgapen och säkerställer framgång genom våra koncept Invite, Academy och Business Design.

Insight är samlingsnamnet för vår insiktsbaserade analys. Vi erbjuder följande fokusområden:

 

BUSINESS DESIGN

Genom Business Design hjälper vi organisationer att skapa värde och konkurrensfördelar utifrån kundernas erfarenheter och behov. Genom att skapa insikt om den aktuella situationen och en tydlig bild av «what doesgreatlooks like», hjälper vi till att utforma framtidens organisationer och underlätta deras omvandling.

Processen har fyra huvudområden:
  1. Förståelse av marknaden: Strategisk positionering genom marknadsanalys
  2. Att förstå helheten av företaget: Insikt och design av företags affärsmodell för att uppnå definierade kundmål
  3. Förstå vad som skapar kundvärde: Definiera och implementera värdeskapande förbättringar i företagets kundupplevelse
  4. Medarbetarnas kompetens: Säkerställa prestation genom kompetenshöjning bland anställda

 

 

KUNDUPPLEVELSE

The Assessment Company kartlägger värdefull insikt om kundernas nuvarande och framtida behov. Vi utför kvalitativa intervjuer med kunder som en objektiv tredje part. Metoden används för strategiska processer eller för att definiera framtida kompetensbehov. 

 

 

ORGANISATORISK ANALYS & DESIGN

The Assessment Company analyserar och utformar organisationer som realiserar strategi och uppnår sina mål. Genom kvantitativa och kvalitativa analyser hjälper vi organisationer att identifiera kompetensgap, utmaningar och relaterade utvecklingsområden.

Kundperspektivet är centralt i vårt arbete. Vår metod lägger stor vikt vid att relatera hur divisioner och avdelningar effektivt fördelar ansvar för att säkerställa både prestations- och processmål.

Utveckling av organisationsstruktur kan utföras i samband med utarbetandet av rollbeskrivningar/kompetensmodeller, där gränssnitt mellan avdelningar och roller är centrala.

 

 

KOMPETENSMODELL OCH KRAVSPECIFIKATION

Vi utvecklar kompetensmodeller och kravprofiler baserat på vad din organisation behöver i specifika positioner för att realisera strategi och uppnå mål. Förutom konkreta, professionellt kritiska kompetenser har organisationens kultur och värdegrund en avgörande inverkan. Vi betraktar både psykometriska verktyg och definierade bedömningsmetoder vid framtagandet av kompetensmodeller.

En skräddarsydd kompetensmodell fungerar även som riktmärke för att identifiera brister i organisationen, samt för urval och utvecklingsändamål.

 

 

INDIVIDUELL BEDÖMNING / LEDNINGSREVISION

The Assessment Company erbjuder skräddarsydda utvärderingslösningar för att belysa kompetensgap och utvecklingsbehov bland nyckelpersoner i organisationer. Metoden används ofta i samband med förvärv av företag och/eller fusioner eller i interna omorganisationsprocesser.